چرا استفاده از نوار مشبک توصیه می شود؟
چرا استفاده از نوار مشبک توصیه می شود؟

اصلی ترین دلیل استفاده از نوار مشبک، عدم احساس رطوبت و جلوگیری از تجمع قارچ و باکتری است.

نوارهای مشبک به دلیل سوراخ های قیف گونه در سطح خود، مایع را به سمت توده های جاذب داخلی هدایت می کند.

شکل سه بعدی این سوراخ ها، باعث می شود برگشت پذیری رطوبت اتفاق نیفتاده و سطح تماس پوست بدن با نوار همواره خشک بماند. درنتیجه قارچ و باکتری در محل رشد نمی کند.

Share ۱۷۳۳
ثبت نظر شما