برای شب های اول دوره که خونریزی زیاد است چه نواری را استفاده کنیم؟
برای شب های اول دوره که خونریزی زیاد است چه نواری را استفاده کنیم؟

توصیه می شود از نوار یلدا که دارای طول بلند (حدود ۳۶ سانتی متر) و دنباله دو برابر پهن تر از نوارهای دیگر است استفاده گردد. ضمناً برای آرامش خاطر بیشتر می توانید در زیر یا روی ملحفه خود از زیر انداز تافته  نیز استفاده نمائید.

Share ۱۶۰۶
ثبت نظر شما