اخبار تافته / حضور شرکت تافته در هفتمین کنگره انجمن علمی سرطان های زنان ایران << بازگشت <<
حضور شرکت تافته در هفتمین کنگره انجمن علمی سرطان های زنان ایران حضور شرکت تافته در هفتمین کنگره انجمن علمی سرطان های زنان ایران
حضور شرکت تافته در هفتمین کنگره انجمن علمی سرطان های زنان ایران

شرکت تافته در راستای اهداف خود، حمایت از سلامت جامعه بانوان و ارتقای فعالیت های علمی، پژوهشی در هفتمین کنگره انجمن علمی سرطان های زنان ایران نیز حضور پیدا کرد. این کنگره با حضور اساتید ایرانی و امریکایی دربیمارستان فرهیختگان (۸-۱۰ اردیبهشت) برگزار گردید.

۱۱ اردیبهشت ۹۵ | Share ۱۳۱۳
ثبت نظر شما