بنر بنر بنر بنر بنر

چرا تافته

گواهی درماتست برای فیلم پلی اتیلن ۱
گواهی درماتست برای فیلم پلی اتیلن ۲
گواهی درماتست برای لایه رویی پدهای
واحد نمونه استاندارد در سال ۸۸
واحد نمونه استاندارد در سال ۹۱
واحد نمونه صنایع در سال ۸۹
واحد صنعتی نمونه در سال ۹۴
واحد نمونه استاندارد در سال ۹۰
دارنده گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ از شرکت توف نورد
کارفرمای نمونه استان گیلان در سال ۹۴
واحد نمونه استاندارد در سال ۸۷